Regulamin zakupów

 

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego kuchniapremium.pl.
Sklep internetowy kuchniapremium.pl prowadzony jest przez VB PORCELANA spółkę cywilną z siedzibą Plac Weyssenhoffa 11, 85-072 Bydgoszcz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer NIP 953-263-53-47 oraz REGON 341245068, adres poczty elektronicznej e-mail: bok@kuchniapremium.pl.

Regulamin niniejszy obowiązuje od 25. grudnia 2014 roku.

 

§1 Definicje

1. Sprzedawca – spółka VB PORCELANA s.c. z siedzibą Plac Weyssenhoffa 11, 85-072 Bydgoszcz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer NIP 953-263-53-47oraz REGON 341245068, adres poczty elektronicznej e-mail: bok@kuchniapremium.pl.

2. Sklep – serwis internetowy, prowadzony przez do Sprzedawcę, udostępniany za pośrednictwem sieci publicznej Internet pod adresem www.kuchniapremium.pl, umożliwiający Klientom składanie Zamówień.

3. Klient – podmiot, który złożył Zamówienie w Sklepie. Klientem może być Konsument, Przedsiębiorca lub jednostka gospodarcza nie posiadająca osobowości prawnej.

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (transakcja zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Produkt – rzecz ruchoma przeznaczona do sprzedaży, dostępna w ofercie Sklepu.

6. Zamówienie – oświadczenie woli składane Sprzedawcy przez Klienta dotyczące chęci zawarcia na odległość umowy sprzedaży Produktów. Zamówienie powinno określać co najmniej listę i ilości zamawianych przez Klienta Produktów.

7. Regulamin – niniejszy dokument.

 

§2 Warunki ogólne

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż  detaliczną porcelany i wyposażenia kuchennego, w tym tzw. akcesoriów. Przedmiotem sprzedaży są Produkty znajdujące się w aktualnej ofercie Sprzedającego, prezentowane w Sklepie w chwili składania Zamówienia jako dostępne.

2. Regulamin określa zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy i prezentowanych w Sklepie.

3. Informacje dotyczące poszczególnych Produktów (lub pakietów Produktów), prezentowane w Sklepie, nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc.

4. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług VAT.

5. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

 

§3 Składanie Zamówień

1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:

 • za pośrednictwem Sklepu, poprzez dodanie produktów do koszyka i wypełnienie formularza;
 • przez telefonu podany na stronach Sklepu
 • pocztą elektroniczną (e-mail na adres: bok@kuchniapremium.pl)

2. Do złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu, niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia umożliwiającego na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej (ang. web browser), pozwalającej na wyświetlanie stron internetowych w technologii xHTML oraz JavaScript.

3. Składając zamówień Klient zobowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe.

4. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Produkt (lub Produkty) do koszyka, a następnie wypełnić interaktywny formularz i postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.

5. Po złożeniu Zamówienia w Sklepie Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i zgłosić wystąpienie niezgodności, w celu jej poprawienia przez Sprzedawcę.

7. Zmiana zawartości Zamówienia przez Klienta jest możliwa do momentu, gdy zamówione Produkty nie został jeszcze wysłane.

6. W terminie do 48 godzin od złożenia Zamówienia Klient otrzymuje informację poprzez wiadomość e-mail, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i tym samym zawarcie umowy sprzedaży Produktów. Wiadomość e-mail zawiera informacje dotyczące praw i obowiązków Klienta, w tym pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy oraz odnośnik do formularza odstąpienia od umowy.

8. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia przez telefon lub pocztą elektroniczną, Sprzedawca każdorazowo wysyła na adres e-mail wskazany przez Klienta podsumowanie zamówienia zawierające wszystkie koszty oraz opis istotnych warunków zamówienia, w tym pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy i odnośnik do formularza odstąpienia od umowy.

 

§4 Koszt dostawy

1. Sprzedawca realizuje dostawę Zamówień za pośrednictwem usług firmy kurierskiej.

2. Przesyłki kurierskie Produktów oznaczonych w Sklepie jako "dostępne" dostarczane są terminie około 2 do 3 dni od daty zawarcia umowy. W razie braku możliwości realizacji zamówienia w zakreślonym terminie Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta proponując nowy termin realizacji. Do Klienta należy wybór odnośnie akceptacji nowego terminu lub odstąpienia od umowy.

3. Przesyłki kurierskie Produktów oznaczonych w Sklepie jako "Produkty na zamówienie", dostarczane są w terminie od około 2 do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

4. Koszt dostawy Zamówienia na terenie kraju (koszty przesyłki) zależą od ilości zamawianych Produktów i prezentowane są na stronie podsumowania Zamówienia w Sklepie lub w treści wiadomości elektronicznej (w przypadku złożenia zamówienie za pośrednictwem e-mail). Pełny wykaz kosztów dostawy prezentowany jest na podstronie Sklepu zatytułowanej "Koszty dostawy".

5. Jeżeli wartość Zamówienia przekroczy kwotę 199,99 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100), Klient uprawniony jest do bezpłatnej przesyłki. W takim przypadku Sprzedawca pokryje koszty dostawy Zamówienia do Klienta na terenie kraju.

6. Odbiór osobisty Zamówienia, w dowolnie wybranym punkcie sprzedaży Sprzedającego jest bezpłatny.

7. Koszty dostawy Zamówienia poza teren Polski w całości pokrywa Klient. Sprzedawca po sprawdzeniu zamówienia informuje klienta o wysokości kosztów dostawy. Do Klienta należy wybór odnośnie akceptacji kosztów dostawy lub odstąpienia od umowy.

 

§5 Płatności

1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności za Zamówienia:

 • płatność przelewem internetowym, realizowana za pośrednictwem spółki PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań (procesor płatności);
 • płatność kartą płatniczą, realizowana za pośrednictwem spółki PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań (procesor płatności);
 • płatność przelewem internetowym bezpośrednio na konto Sprzedawcy podane na stronie Sklepu i potwierdzeniu Zamówienia
 • płatność gotówką do rąk pracownika Sprzedawcy - dostępna tylko w przypadku wybrania przez Klienta wariantu odbioru Zamówienia w punkcie sprzedaży Sprzedawcy
 • płatność gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem);

2. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż jest paragon fiskalny lub faktura VAT. W przypadku jeśli Klient zaznaczył, iż życzy sobie wystawienia faktury VAT, oryginał dokumentu dołączany jest do paczki z Zamówieniem. Na życzenie Klienta wersja elektroniczna faktury VAT może także zostać wysłana na adres e-mail Klienta.

 

§6 Odstąpienie od umowy, "zwroty" i wymiany

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni, licząc od dnia wejścia przez Konsumenta w fizyczne posiadanie zamówionych Produktów.
Przed nadaniem przesyłki zwrotnej prosimy skontaktować się telefonicznie z biurem (660 56 57 58) w celu ustalenia szczegółów zwrotu.

2. Sprzedawca udostępnia wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formiacie PDF pod adresem: www.kuchniapremium.pl/formularz.html. Odnośnik do formularza przesyłany jest także Klientowi w treści wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.

3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje w następujących przypadkach:

 • świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. V.1,
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • usług w zakresie gier hazardowych.

4. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupione Produkty Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

5. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktów w wysokości odpowiadającej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub w innej formie wybranej przez Konsumenta.

6. Wszystkie dokonane przez Klienta będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Płatności zostaną zwrócone tym sposobem, jakim zapłacił Klient, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Klient będący Konsumentem, w przypadku zwrotu Produktów w związku z odstąpieniem, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów, będące wynikiem korzystania z niego / z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech lub funkcjonowania.

8. Konsument ponosi wszelkie koszty wymiany Produktów w wysokości odpowiadającej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub w innej formie wybranej przez Konsumenta.

9. Statusu Konsumenta nie posiada Klient, który podczas składania zamówienia zaznaczył opcję wystawienia faktury VAT i podał dane reprezentowanego przez siebie przedsiębiorstwa, w tym jego nazwę, adres siedziby i numer NIP.

10. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w §6 niniejszego Regulaminu. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego.

 

§7 Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady sprzedanych Produktów.

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktów z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@kuchniapremium.pl.

3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia przesyłki, dostarczonej za pośrednictwem firmy kurierskiej, Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera w ciągu 24 godzin od otrzymania paczki oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy.

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane kontaktowego Klienta, dokładny opis przyczyn reklamacji i oczekiwań wobec Sprzedawcy, a także kopię dokumentu sprzedaży lub jego skan.

5. Reklamacja złożona przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będzie rozpatrywana.

6. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni, licząc od dnia w którym reklamacja do Sprzedawcy wpłynęła.

7. Klient jest uprawniony do przesłania reklamowanych Produktów za pośrednictwem kuriera wysyłanego przez Sprzedawcę. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

§8 Gwarancja

1. Produkty w ofercie Sprzedającego objęte są gwarancją producenta, zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumentach gwarancyjnych. W przypadku gdy Klient będzie chciał skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji producenta, należy skontaktować się bezpośrednio z producentem będącym gwarantem.

2. Niezależnie od gwarancji producenta, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego Konsumentem, wówczas zgodność z umową sprzedanych Produktów objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością Sprzedawcy, na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

 

§9 Ochrona danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia realizacji Zamówienia.

2. Administratorem podanych przez Klienta danych osobowych jest spółka VB PORCELANA s.c. z siedzibą w Bydgoszczy.

3. Podane przez Klienta dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu realizacji i obsługi Zamówienia, chyba, że Klient wyrazi osobną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w innych celach. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w dokumencie "Polityka prywatności" opublikowanym na podstronie Sklepu.

4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

5. W ramach realizacji umowy z Klientem Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 

§10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta będącego Konsumentem, przysługujących mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa krajowego. W przypadku stwierdzenia wystąpienia postanowienia o takim charakterze pierwszeństwo mają przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie http://www.kuchniapremium.pl/regulamin.html

 

 

Marki *PREMIUM* w naszej ofercie

kuchniapremium.pl VB Porcelana s.c.
Pl. Weyssenhoffa 11,
85-072 Bydgoszcz

godz. 8 - 16:00
  660‐565‐758

godz. 16 - 22:00
  511‐147‐197


Newsletter

Kody rabatowe i powiadomienia o promocjach
Właścicielem marki kuchniapremium.pl oraz operatorem niniejszego serwisu www jest firma VB Porcelana s.c. z siedzibą w Bydgoszczy.
Znaki handlowe prezentowane na niniejszej stronie należą do podmiotów trzecich, niezrzeszonych z VB Porcelana s.c.
• • •

-25 zł na pierwsze zakupy

Zapisz się na newsletter i zyskaj specjalny rabat*


Podaj adres e-mail:
polityka prywatności
* dotyczy zakupów pow. 250 zł brutto