Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Upoważniam Kuchniapremium sp. z o.o. zwana dalej www.kuchanipremium.pl lub Administratorem, do przetwarzania moich danych osobowych nieodpłatnie i na czas współpracy oraz w zakresie zbioru kontrahentów. Dane te obejmują w szczególności:
1.     imię i nazwisko,
2.     adresy do doręczeń,
3.     adres mailowy,
4.     nazwę firmy pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza,
5.     numer identyfikacji podatkowej (NIP)
6.     numer telefonu

Informacje dotyczące udzielenia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
1.     Dane osobowe Klienta uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:
a.     zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w celu zapewnienia dobrej współpracy,
b.     wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawiania i przechowywania faktur, udzielania odpowiedzi na reklamację w terminie i formie przewidzianej prawem.
2.     Z danych Klienta potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
a.     przez czas wykonywania obowiązków np. wystawiania faktur – „obowiązek prawny”;
b.     przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane np. podatkowe – „obowiązek prawny”.
c.      przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych – jest to nasz „prawnie uzasadnionych interes”;
d.     wykrywania nadużyć i zapobiegania im przez czas trwania umowy – „wykonywanie umowy”, a następnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z łączącej na umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postepowań – „prawnie uzasadniony interes”,
e.     ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje miedzy innymi sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy – nasz „prawnie uzasadniony interes”;
f.      marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy – „prawnie uzasadniony interes”,
g.     tworzenia, zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż prze okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy – nasz „prawnie uzasadniony interes”;

3.     Dane osobowe Klienta przekazujemy nieodpłatnie:
a.     podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu lub naszym kontrahentom uczestniczącym w wykonywaniu wszystkich zawiązanych umów tj. firmom kurierskim, spedycyjnym tj. podmiotom prowadzącym działalność pocztowa lub kurierską i innym podmiotom współpracującym z nami,
b.     podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
c.      podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (w tym banki i instytucje płatnicze) w celu dokonania wzajemnych rozliczeń,
d.     podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie;
e.     podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych w zakresie jakim staną się administratorem danych.

4.     Prawa Klienta:
a.     Klient może złożyć do nas wniosek dotyczący danych osobowych w zakresie:
i.     sprostowania (korekty danych),
ii.     usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
iii.     ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku),
iv.     dostępu do danych ( tj. o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz kopie tych danych);

b.     wykonanie w/w praw jest możliwe przez zgłoszenie na adres:
KUCHNIAPREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Ciepłownicza 23c
31-574 Kraków
lub przez e-mail: bok@kuchniapremium.pl
5.     Niezależnie od praw wymienionych wyżej, Klient może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Po przyjęciu takiego wniosku jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.
 
Zapisz się na Newsletter
• • •

-25 zł na pierwsze zakupy

Zapisz się na newsletter i zyskaj specjalny rabat*


Podaj adres e-mail:
* dotyczy zakupów pow. 250 zł brutto
polityka prywatności