Regulamin zakupów

Regulamin zakupów

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego kuchniapremium.pl.

Sklep internetowy kuchniapremium.pl prowadzony jest przez:
Kuchniapremium sp. z o.o.
Ciepłownicza 23c
31-574 Kraków
NIP:  9671451993
KRS:0000942662
adres poczty elektronicznej e-mail: bok@kuchniapremium.pl.

Regulamin niniejszy obowiązuje od 25. Maja 2018 roku.

§1 Definicje
1.  Sprzedawca/Usługodawca – spółka Kuchniapremium sp. z o.o. z siedzibą Ciepłownicza 23c, 31-574 Kraków, NIP: 9671451993, KRS: 0000942662, adres poczty elektronicznej e-mail: bok@kuchniapremium.pl.
2.     Sklep – serwis internetowy, prowadzony przez do Sprzedawcę, udostępniany za pośrednictwem sieci publicznej Internet pod adresem www.kuchniapremium.pl, umożliwiający Klientom składanie Zamówień.
3.     Klient – podmiot, który złożył Zamówienie w Sklepie. Klientem może być Konsument, Przedsiębiorca lub jednostka gospodarcza nie posiadająca osobowości prawnej.
4.     Użytkownik – Klient korzystający ze sklepu,
5.     Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 211 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
6.     Produkt – rzecz ruchoma przeznaczona do sprzedaży, dostępna w ofercie Sklepu.
7.     Zamówienie – oświadczenie woli składane Sprzedawcy przez Klienta dotyczące chęci zawarcia na odległość umowy sprzedaży Produktów. Zamówienie powinno określać co najmniej listę i ilości zamawianych przez Klienta Produktów.
8.     Formularz – formularz internetowy stosowany przez sprzedawcę, umożliwiający Klientowi przekazanie sprzedawcy danych (w tym danych osobowych w rozumieniu właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa) niezbędnych do dokonania rejestracji, założenia Konta Użytkownika i korzystania ze sklepu.
9.     Konto Użytkownika - bazę zawierającą dane Klienta służące do realizacji Usług przez sprzedawcę i korzystania przez Klienta z oferowanych usług.
10.   Koszyk – elektroniczny element działania Sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: nazwa lub rodzaj zamawianego produktu, liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.
11.   Newsletter – list elektroniczny przesyłany przez sprzedawcę za zgodą Klienta, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta, zawierający informacje finansowo- gospodarcze, marketingowe lub handlowe, opatrzony elementami wizualizacyjnymi Usługodawcy jednoznacznie wskazującymi na nadawcę listu.
12.   PDF – format zapisu danych w pliku którą można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF (np. Adobe Reader) oraz inne dokumenty dostępne w formie elektronicznej.
13.   Regulamin – niniejszy dokument, który stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1) ustawy, z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z póz. zm).
14.   RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
15.   UŚUDE ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

§2 Warunki ogólne
1.     Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną porcelany i wyposażenia kuchennego, w tym tzw. akcesoriów. Przedmiotem sprzedaży są Produkty znajdujące się w aktualnej ofercie Sprzedającego, prezentowane w Sklepie w chwili składania Zamówienia jako dostępne.
2.     Regulamin określa zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy i prezentowanych w Sklepie.
3.     Informacje dotyczące poszczególnych Produktów (lub pakietów Produktów), prezentowane w Sklepie, nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc.
4.     Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług VAT.
5.     Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

§3 Składanie Zamówień

1.     Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:
a.     za pośrednictwem Sklepu, poprzez dodanie produktów do koszyka i wypełnienie formularza;
b.     przez telefonu podany na stronach Sklepu
c.     pocztą elektroniczną (e-mail na adres: bok@kuchniapremium.pl)

2.     Do złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu, niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia umożliwiającego na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej (ang. web browser), pozwalającej na wyświetlanie stron internetowych w technologii xHTML oraz JavaScript.
3.     Składając zamówień Klient zobowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe.
4.     W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Produkt (lub Produkty) do koszyka, a następnie wypełnić interaktywny formularz i postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.
5.     Po złożeniu Zamówienia w Sklepie Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i zgłosić wystąpienie niezgodności, w celu jej poprawienia przez Sprzedawcę.
6.     Zmiana zawartości Zamówienia przez Klienta jest możliwa do momentu, gdy zamówione Produkty nie został jeszcze wysłane.
7.     W terminie do 48 godzin od złożenia Zamówienia Klient otrzymuje informację poprzez wiadomość e-mail, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i tym samym zawarcie umowy sprzedaży Produktów. Wiadomość e-mail zawiera informacje dotyczące praw i obowiązków Klienta, w tym pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy oraz odnośnik do formularza odstąpienia od umowy.
8.     W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia przez telefon lub pocztą elektroniczną, Sprzedawca każdorazowo wysyła na adres e-mail wskazany przez Klienta podsumowanie zamówienia zawierające wszystkie koszty oraz opis istotnych warunków zamówienia, w tym pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy i odnośnik do formularza odstąpienia od umowy.

§4 Koszt dostawy
1.  Sprzedawca realizuje dostawę Zamówień za pośrednictwem usług firmy kurierskiej.
2.  Przesyłki kurierskie Produktów oznaczonych w Sklepie jako "dostępne" dostarczane są w terminie określonym przy danym produkcie. W przypadku zamówienia produktów z różnym czasem realizacji, Sklep kompletuje zamówienia i realizuje wysyłkę po skompletowaniu wszystkich produktów. W razie braku możliwości realizacji zamówienia w zakreślonym terminie Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta proponując nowy termin realizacji. Do Klienta należy wybór odnośnie akceptacji nowego terminu lub odstąpienia od umowy.
3. Przesyłki kurierskie Produktów oznaczonych w Sklepie jako "Produkty na zamówienie", dostarczane są w terminie od 4  do 8 tygodni od daty zawarcia umowy. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany w czasie realizacji ww. zamówień w przypadku wydłużenia ich terminu dostawy przez dystrybutora/producenta przy wcześniejszym poinformowaniu Klienta.
4.     Koszt dostawy Zamówienia na terenie kraju (koszty przesyłki) zależą od ilości zamawianych Produktów i prezentowane są na stronie podsumowania Zamówienia w Sklepie lub w treści wiadomości elektronicznej (w przypadku złożenia zamówienie za pośrednictwem e-mail). Pełny wykaz kosztów dostawy prezentowany jest na podstronie Sklepu zatytułowanej "Koszty dostawy".
5. Jeżeli wartość Zamówienia przekroczy kwotę 199,99 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100), Klient uprawniony jest do bezpłatnej przesyłki. W takim przypadku Sprzedawca pokryje koszty dostawy Zamówienia do Klienta na terenie kraju.
7. Koszty dostawy wszystkich Zamówień poza teren Polski w całości pokrywa Klient. Sprzedawca po sprawdzeniu zamówienia informuje klienta o wysokości kosztów dostawy. Do Klienta należy wybór odnośnie akceptacji kosztów dostawy lub odstąpienia od umowy.

§5 Płatności
1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności za Zamówienia:
a. płatność przelewem internetowym, realizowana za pośrednictwem spółki operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.(procesor płatności);
b. płatność kartą płatniczą, realizowana za pośrednictwem spółki operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068(procesor płatności);
c. płatność przelewem internetowym bezpośrednio na konto Sprzedawcy podane na stronie Sklepu i potwierdzeniu
d. płatność gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem);

2.     Dokumentem potwierdzającym sprzedaż jest paragon fiskalny lub faktura VAT. W przypadku jeśli Klient zaznaczył, iż życzy sobie wystawienia faktury VAT, oryginał dokumentu dołączany jest do paczki z Zamówieniem. Na życzenie Klienta wersja elektroniczna faktury VAT może także zostać wysłana na adres e-mail Klienta.

§6 Odstąpienie od umowy, "zwroty" i wymiany
  1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni, licząc od dnia wejścia przez Konsumenta w fizyczne posiadanie zamówionych Produktów. Przed nadaniem przesyłki zwrotnej prosimy skontaktować się telefonicznie z biurem (660 56 57 58) w celu ustalenia szczegółów zwrotu.
2. Sprzedawca udostępnia wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formiacie PDF pod adresem: www.kuchniapremium.pl/formularz.html. Odnośnik do formularza przesyłany jest także Klientowi w treści wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.
3.  W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupione Produkty Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
4.  Wszystkie dokonane przez Klienta będącego Konsumentem płatności pomniejszone o koszty wysyłki, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Płatności zostaną zwrócone tym sposobem, jakim zapłacił Klient, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Klient będący Konsumentem, w przypadku zwrotu Produktów w związku z odstąpieniem, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów, będące wynikiem korzystania z niego / z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech lub funkcjonowania.
6.  Konsument ponosi wszelkie koszty wymiany Produktów w wysokości odpowiadającej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub w innej formie wybranej przez Konsumenta.
7. Statusu Konsumenta nie posiada Klient, który podczas składania zamówienia zaznaczył opcję wystawienia faktury VAT i podał dane reprezentowanego przez siebie przedsiębiorstwa, w tym jego nazwę, adres siedziby i numer NIP.
8.  Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w §6 niniejszego Regulaminu. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§7 Reklamacje
1. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady sprzedanych Produktów.
2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktów z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@kuchniapremium.pl.
3.   W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia przesyłki, dostarczonej za pośrednictwem firmy kurierskiej, Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera w ciągu 24 godzin od otrzymania paczki oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy.
4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane kontaktowe Klienta, dokładny opis przyczyn reklamacji i oczekiwań wobec Sprzedawcy, dokumentację zdjęciową, a także kopię dokumentu sprzedaży lub jego skan.
5. Reklamacja złożona przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będzie rozpatrywana.
6.  Wszelkie reklamacje Sprzedawca przekazuje właściwemu dystrybutorowi w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania pisemnej reklamacji od Klienta. Reklamacje rozpatrywane są przez właściwego dla danej marki produktu Dystrybutora w terminie do 30 dni, licząc od dnia w którym reklamacja do Sprzedawcy wpłynęła.
7. Klient jest uprawniony do przesłania reklamowanych Produktów za pośrednictwem kuriera wysyłanego przez Sprzedawcę. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

§8 Gwarancja
1.  Produkty w ofercie Sprzedającego objęte są gwarancją producenta, zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumentach gwarancyjnych. W przypadku gdy Klient będzie chciał skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji producenta, należy skontaktować się bezpośrednio z producentem będącym gwarantem.
2.  Niezależnie od gwarancji producenta, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego Konsumentem, wówczas zgodność z umową sprzedanych Produktów objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością Sprzedawcy, na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
 
 §9 Zasady subskrypcji Newsletterów
1. Użytkownik może dokonać zamówienia na realizację Usług w postaci otrzymywania Newsletterów poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną w sposób wskazany w sklepie.
2. Usługodawca kieruje do Użytkownika korespondencję związaną z udostępnianiem Newslettera na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Formularzu.
3.  Użytkownik, który dokonuje zamówienia subskrypcji Newslettera, zawierającego informacje handlowe w rozumieniu UŚUDE ma możliwość wyrażenia dobrowolnej zgody na otrzymywanie w formie elektronicznej, w szczególności na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu i Koncie Użytkownika wszelkich informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub dotyczących innych podmiotów.
4. Cofnięcie zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi subskrypcji Newslettera na rzecz tego Użytkownika w zakresie, jakim zawiera on informacje handlowe, których wola otrzymywania w formie elektronicznej została odwołana.
5. Korzystanie z usługi Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem przez Użytkownika czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
6. Każdy Newsletter lub informacja handlowa wysyłana na podstawie Regulaminu zawierać będzie informację o nadawcy, wypełnione pole tematu w liście elektronicznym oraz informację o sposobie rezygnacji z Newslettera (lub otrzymywania informacji handlowych) lub zmiany parametrów jej wykonywania. W przypadku zmiany parametrów odnoszącej się do danych zawartych w Koncie Użytkownika Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji danych zawartych w Koncie Użytkownika.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z subskrypcji Newsletterów w każdym czasie.

§ 10 Dane osobowe
1.  Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Pełne dane administratora danych osobowych:
Kuchniapremium sp. z o.o.
Ciepłownicza 23c
31-574 Kraków
NIP:  9671451993
KRS:0000942662
2. Podane przez Klienta dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu realizacji i obsługi Zamówienia, chyba, że Klient wyrazi osobną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w innych celach. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w dokumencie "Polityka prywatności" opublikowanym na podstronie Sklepu.
3. W ramach realizacji umowy z Klientem Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient może dobrowolnie wypełnić ankietę.
4.Usługodawca jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.
5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z umożliwieniem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę i ich prawidłowego wykonania, w szczególności w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie danej Usługi, realizacji zamówień, rozliczenia (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, a także w celach archiwizacyjnych, kontaktowych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej).
6.Podstawą przetwarzania danych osobowych może być udzielona zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w przypadku jej udzielenia. Dane osobowe pozyskane w wyniku udzielenia zgody są przetwarzane w celach wynikających z jej treści (np. w celu kierowania treści marketingowych w formie elektronicznej, telefonicznej). Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Użytkownika w każdym czasie. Zaprzestanie korzystania przez Użytkownika z Usług nie skutkuje automatyczną utratą ważności udzielonych zgód.
7.Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Użytkownikowi profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania jego preferencji, zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych w wyniku korzystania z Usługi do potrzeb Użytkowników.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji Usługi. Podjęte przez Użytkownika czynności które skutkować będą pozbawieniem Usługodawcy prawa do przetwarzania danych osobowych Użytkownika mogą wpływać na brak możliwości realizacji przez Usługodawcę Usług.
9. W przypadku konieczności realizacji Usług dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom trzecim np. operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Usługi. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Usługodawcy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
10. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Usług są przetwarzane przez okres korzystania z Usług a po zakończeniu świadczenia Usług do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dla celów podatkowo – księgowych dane osobowe są przetwarzane przez okres 6 lat od dnia świadczenia Usługodawcy uzasadniającego dokonanie rozliczeń podatkowo – księgowych.
11.   Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem.
12.   W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§10 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2.  W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta będącego Konsumentem, przysługujących mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa krajowego. W przypadku stwierdzenia wystąpienia postanowienia o takim charakterze pierwszeństwo mają przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.  Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie https://www.kuchniapremium.pl/informacje/regulamin-zakupow.html
 
Zapisz się na Newsletter
• • •

-25 zł na pierwsze zakupy

Zapisz się na newsletter i zyskaj specjalny rabat*


Podaj adres e-mail:
* dotyczy zakupów pow. 250 zł brutto
polityka prywatności